​ảnh chụp

Việt Nam - Campuchia - Pháp

2010-2016

Giữa là ở đâu ?

Ngoại lai ​không biên giới