Chương trình nghiên cứu về điện ảnh của Jean-Daniel Pollet 

với nhóm sinh viên và giáo viên các trường nghệ thuật ở Nîmes, Annecy, Clermont Métropole, Rhin.

 

Dự án được mở bởi nhóm nghiên cứu Ngọn lửa và Bươm bướm * đưa ra mối quan hệ giữa các lối viết của văn học và điện ảnh, được triển khai bởi  EPAC - Nghiên cứu và thực hành nghệ thuật đương đại 

La flamme et le papillon