​ảnh chụp

Dự án đang tiến hành

Trên kia, cụm sao Tua Rua

Tỉnh Gard, Pháp

1/4

Tua rua thì mặc tua rua

Mạ già, ruộng ngấu không thua bạn điền

Tua rua đi rắc mạ mùa

Tiểu thử đi bừa cấy ruộng nông sâu

Tua rua một tháng mười ngày

Cấy tróc vùng cày cũng được lúa xơi

Bao giờ nắng rữa bàng trôi

Tua rua quắt lại thì thôi cấy mùa